Öffnungsstatistik nach Datum/Uhrzeit

E-Mail-Empfänger: 954; Öffnungen 208; Öffnungsrate: 21,80%


 

Klicks auf Hyperlinks nach Datum/Uhrzeit


 

Klicks auf Hyperlinks Overlay

 


 

Empfängertracking Öffnungsstatistik

Eindeutiges Feld Anzahl Öffnungen Erste Öffnung Letzte Öffnung
022BD32BF971D1797E225C7E5A93F2 1 05.03.2021 12:12:41 05.03.2021 12:12:41
03CF2A7BA6AF0871610D35BD3E14A8 1 05.03.2021 21:48:55 05.03.2021 21:48:55
03CF2A7BA6AF0871610D35BD3E14A8 1 05.03.2021 21:48:55 05.03.2021 21:48:55
pavlinka.kralova@centrum.cz 3 05.03.2021 17:14:12 15.03.2021 12:11:37
frank-hanses@web.de 1 05.03.2021 10:02:31 05.03.2021 10:02:31
0D85FA0979A6CF09943E65E4243FB8 1 05.03.2021 09:44:41 05.03.2021 09:44:41
0F1A5856BF6747409672DA695B6A55 1 01.04.2021 13:17:28 01.04.2021 13:17:28
0FB446E3661AA8A49FC3415F7F1A7B 1 05.03.2021 10:32:00 05.03.2021 10:32:00
0FB446E3661AA8A49FC3415F7F1A7B 8 11.03.2021 12:00:28 11.03.2021 12:00:28
14447733C46AACE101BC8C0AE215C8 1 10.03.2021 19:50:05 10.03.2021 19:50:05
14447733C46AACE101BC8C0AE215C8 1 23.03.2021 18:47:39 23.03.2021 18:47:39
1498C2DCC04A84651A6783865D8385 1 05.03.2021 16:45:52 05.03.2021 16:45:52
info@gvbpelzer.de 4 05.03.2021 10:44:23 27.03.2021 15:16:25
1723786C0AAB1E8DFA4F590EC2EB21 1 05.03.2021 18:17:32 05.03.2021 18:17:32
179DB24FB82A661FE4B5CBE5F1A167 1 05.03.2021 09:50:57 05.03.2021 09:50:57
179DB24FB82A661FE4B5CBE5F1A167 6 05.03.2021 13:10:39 05.03.2021 13:10:39
17F0ED10F8D84F3DB142A32156F7EA 1 05.03.2021 14:49:19 05.03.2021 14:49:19
19BCBA4D3930CDB9FBBACFB1E4E9E6 1 06.03.2021 18:26:22 06.03.2021 18:26:22
1ABA5EFD342C64C438A29140E72BFD 1 05.03.2021 16:44:15 05.03.2021 16:44:15
1ABA5EFD342C64C438A29140E72BFD 1 05.03.2021 16:44:25 05.03.2021 16:44:25
gebauertorsten@web.de 1 05.03.2021 12:50:43 05.03.2021 12:50:43
1F75D20F95E9070F0BD3D4B952E781 1 06.03.2021 23:10:57 06.03.2021 23:10:57
2597C3BC5251496D627B6CBA35C486 1 09.03.2021 20:15:25 09.03.2021 20:15:25
info@wiens-ag.de 2 07.03.2021 10:12:00 11.03.2021 17:18:53
268ECDB11BCC8A13F5E657165E087D 1 05.03.2021 09:26:43 05.03.2021 09:26:43
268ECDB11BCC8A13F5E657165E087D 1 07.03.2021 11:14:42 07.03.2021 11:14:42
frank.firmbach@web.de 1 05.03.2021 10:38:57 05.03.2021 10:38:57
2EC5612F50A60D162BAA78B2177EA2 1 08.03.2021 15:25:48 08.03.2021 15:25:48
2FC492824E515C2E9518F227A68740 1 06.03.2021 12:58:39 06.03.2021 12:58:39
2FC492824E515C2E9518F227A68740 3 06.03.2021 13:44:37 06.03.2021 13:44:37
311B8D0A3D093581D3DE82050C9BB0 1 05.03.2021 10:30:38 05.03.2021 10:30:38
317BD9E49F0A818E3B0AB9B2205B35 1 05.03.2021 12:54:32 05.03.2021 12:54:32
31D7F399A6F24F850187F14CD0ABEF 1 05.03.2021 12:55:02 05.03.2021 12:55:02
32CA246CA2F6889CD0B9A99AD01B6F 1 05.03.2021 10:27:01 05.03.2021 10:27:01
342606F67E721A3B2BC236A3410084 1 05.03.2021 15:32:23 05.03.2021 15:32:23
36A49F86768CCECFE79FF4F4DDF79E 1 05.03.2021 11:54:08 05.03.2021 11:54:08
36A49F86768CCECFE79FF4F4DDF79E 4 08.03.2021 12:18:46 08.03.2021 12:18:46
37D834BC63C95A6980F43B4D32BEF6 1 05.03.2021 09:01:59 05.03.2021 09:01:59
37D834BC63C95A6980F43B4D32BEF6 1 05.03.2021 09:02:07 05.03.2021 09:02:07
38E02BCF01B93ABAEE5F76EED5A486 1 05.03.2021 11:19:22 05.03.2021 11:19:22
38E02BCF01B93ABAEE5F76EED5A486 1 08.03.2021 08:05:50 08.03.2021 08:05:50
3D60D6DCA1F7F55EEDA2F126751AA5 1 05.03.2021 10:03:20 05.03.2021 10:03:20
3D60D6DCA1F7F55EEDA2F126751AA5 35 11.04.2021 10:09:48 11.04.2021 10:09:48
office@mci-versicherungen.de 2 05.03.2021 11:15:01 05.03.2021 11:15:54
4148B25B1ED1C63AA2CD9D1F75C94A 1 08.03.2021 12:03:13 08.03.2021 12:03:13
peter.letsche@renditeplus.eu 1 05.03.2021 12:34:52 05.03.2021 12:34:52
443C5A25B74F9A5843BD5F4ADE2AD6 1 18.03.2021 13:16:28 18.03.2021 13:16:28
44C7510032B3B35BF1F7ECFF334998 1 05.03.2021 10:08:26 05.03.2021 10:08:26
44C7510032B3B35BF1F7ECFF334998 1 05.03.2021 11:12:36 05.03.2021 11:12:36
46976CDCE83AA6338934830D712BB3 1 05.03.2021 09:00:20 05.03.2021 09:00:20
4710279E1E5FBB74763BB783816A3E 1 05.03.2021 09:16:43 05.03.2021 09:16:43
4710279E1E5FBB74763BB783816A3E 3 05.03.2021 09:42:19 05.03.2021 09:42:19
info@institut-elitaer.de 22 05.03.2021 10:11:21 05.03.2021 11:10:08
48425DE69B18B9F2DBC54D7B1463B6 1 05.03.2021 19:15:01 05.03.2021 19:15:01
hideghaboru@gmail.com 2 05.03.2021 10:07:15 05.03.2021 10:41:13
4A7F6AC169948AE799BC76B5863A0A 1 05.03.2021 09:19:20 05.03.2021 09:19:20
heinitz@web.de 1 05.03.2021 09:37:26 05.03.2021 09:37:26
4B6D981F47A703C646CC633A414953 1 07.03.2021 09:16:31 07.03.2021 09:16:31
4C3601837433C242A1B0993654EF61 1 07.03.2021 14:49:11 07.03.2021 14:49:11
4C44A4E07356CC4F55EE0C24D71C20 1 05.03.2021 10:47:49 05.03.2021 10:47:49
4C44A4E07356CC4F55EE0C24D71C20 1 08.03.2021 12:59:52 08.03.2021 12:59:52
m.gydom@akkurat-service.eu 1 05.03.2021 09:58:22 05.03.2021 09:58:22
4FD0F0B1145A511329AAC080E754FB 1 05.03.2021 13:59:46 05.03.2021 13:59:46
ofl-hergert@web.de 1 05.03.2021 16:25:17 05.03.2021 16:25:17
51C292B96744CEF62DB13FB5B24D1E 1 05.03.2021 10:31:46 05.03.2021 10:31:46
ha.gassner@gmail.com 2 05.03.2021 17:26:25 06.03.2021 13:39:14
53DDF9E6C6F28E321A7BAFB4C82959 1 05.03.2021 11:23:17 05.03.2021 11:23:17
59C279BAA47FD3391670EBE32CDDC5 1 05.03.2021 11:39:07 05.03.2021 11:39:07
5BE1761BD179F4DAC8C137A30C7CBB 1 05.03.2021 11:54:08 05.03.2021 11:54:08
5BE1761BD179F4DAC8C137A30C7CBB 1 06.03.2021 22:06:49 06.03.2021 22:06:49
5C9DCECD95B4348F281C3CCE8075AB 1 05.03.2021 10:09:51 05.03.2021 10:09:51
ctlaupi@googlemail.com 1 06.03.2021 07:53:29 06.03.2021 07:53:29
5D96D0F8B91452E24998D1E5F9E76B 1 06.03.2021 09:44:10 06.03.2021 09:44:10
5D96D0F8B91452E24998D1E5F9E76B 1 13.03.2021 12:13:02 13.03.2021 12:13:02
info@wunsch-finanzberatung.de 1 05.03.2021 09:30:22 05.03.2021 09:30:22
5FA1791039FD81FD9A8480F97C9B1E 1 05.03.2021 10:14:18 05.03.2021 10:14:18
info@sachwert-zentrum.de 1 01.04.2021 13:10:45 01.04.2021 13:10:45
info@aumueller-wegner.de 1 05.03.2021 08:59:56 05.03.2021 08:59:56
mato.lucic@luma.co.at 1 06.03.2021 10:16:29 06.03.2021 10:16:29
61CB35F883E91F65788882C89B81A0 1 05.03.2021 09:04:17 05.03.2021 09:04:17
646AF5B168CCD39D8DAC919ED62AC7 1 05.03.2021 09:53:56 05.03.2021 09:53:56
646AF5B168CCD39D8DAC919ED62AC7 1 05.03.2021 09:53:56 05.03.2021 09:53:56
deckamail@web.de 1 06.03.2021 14:55:00 06.03.2021 14:55:00
oliver.stscherbak@gmx.de 1 05.03.2021 11:50:04 05.03.2021 11:50:04
6D5340B70674E08849BED3DA800260 1 05.04.2021 10:04:24 05.04.2021 10:04:24
office@dkfinanz.eu 2 05.03.2021 10:05:08 05.03.2021 10:15:41
7214B684491BB135497797CF560BB7 1 06.03.2021 12:58:41 06.03.2021 12:58:41
72331C52704D2B56332CB29711F69F 1 05.03.2021 09:59:52 05.03.2021 09:59:52
72AE79C5B34F6C3B605BCB01A340F1 1 05.03.2021 22:32:40 05.03.2021 22:32:40
72AE79C5B34F6C3B605BCB01A340F1 1 05.03.2021 22:34:11 05.03.2021 22:34:11
7711171C2BCB119A7DFC5B1281AC57 1 05.03.2021 09:52:56 05.03.2021 09:52:56
7711171C2BCB119A7DFC5B1281AC57 1 05.03.2021 16:15:28 05.03.2021 16:15:28
josst@gmx.at 1 07.03.2021 07:20:26 07.03.2021 07:20:26
79C21596F057B9C48079B7044B9626 1 05.03.2021 09:46:58 05.03.2021 09:46:58
79C21596F057B9C48079B7044B9626 2 05.03.2021 10:15:54 05.03.2021 10:15:54
7E9A15C743C5962CBA9B1B44782D71 1 05.03.2021 10:36:45 05.03.2021 10:36:45
80017266B4B98F17FDB802CA585963 1 05.03.2021 10:55:44 05.03.2021 10:55:44
8096D7FADE4BFA2022D8E79164376D 1 25.03.2021 16:51:47 25.03.2021 16:51:47
cpies@gmx.de 1 09.03.2021 09:11:35 09.03.2021 09:11:35
info@schertz.de 2 05.03.2021 10:35:21 05.03.2021 13:29:04
c.huebner@decius24.de 1 05.03.2021 10:19:21 05.03.2021 10:19:21
835E6C38609CFE456887CA8D376DF8 1 05.03.2021 10:59:43 05.03.2021 10:59:43
85412594D8FAADDE301BEB0120F98C 1 07.03.2021 21:14:21 07.03.2021 21:14:21
josef.jehnen@konzeptfinanz-online.de 1 05.03.2021 14:52:47 05.03.2021 14:52:47
875A52F6FA68E891047208674BEC70 1 05.03.2021 09:23:47 05.03.2021 09:23:47
87871DEDD9B12B564DAD019D297EC3 1 05.03.2021 12:17:13 05.03.2021 12:17:13
johann.pinteritsch@freenet.de 1 05.03.2021 11:55:38 05.03.2021 11:55:38
8BB488AA61A621EE0D898DADDA31BE 1 05.03.2021 10:28:37 05.03.2021 10:28:37
8C865005AFB42810195DBCAA4CA222 1 05.03.2021 19:19:32 05.03.2021 19:19:32
8C865005AFB42810195DBCAA4CA222 2 05.03.2021 20:19:53 05.03.2021 20:19:53
8D4EEA47F8424BF0C5D90274E5DF08 1 05.03.2021 09:40:13 05.03.2021 09:40:13
8DAC118C93B77C5DE0F04116A5BCE8 1 05.03.2021 10:57:22 05.03.2021 10:57:22
8DAC118C93B77C5DE0F04116A5BCE8 3 07.04.2021 09:38:01 07.04.2021 09:38:01
8FDF6B688C8D0D3E1BC1689B2FFC06 1 05.03.2021 10:34:41 05.03.2021 10:34:41
9073F6D22FF7BCB120CED8C424ECA6 1 05.03.2021 09:58:01 05.03.2021 09:58:01
9073F6D22FF7BCB120CED8C424ECA6 14 05.03.2021 11:42:49 05.03.2021 11:42:49
90D95F73983F79436696920CE8CAE1 1 05.03.2021 16:11:35 05.03.2021 16:11:35
otto-ingrid@t-online.de 2 05.03.2021 10:11:26 08.03.2021 03:35:25
9544B41129B0978645B9229F938D89 1 05.03.2021 12:46:08 05.03.2021 12:46:08
9668584EEFC651E1DA9A15703CCDD0 1 05.03.2021 11:59:05 05.03.2021 11:59:05
9668584EEFC651E1DA9A15703CCDD0 3 08.03.2021 09:08:55 08.03.2021 09:08:55
wolfganghirsch@freenet.de 6 05.03.2021 11:25:51 09.03.2021 11:16:57
r.wright@spirit-group.de 3 05.03.2021 17:01:26 16.03.2021 10:04:12
971EFB73BFCC627424A6B431607C4A 1 05.03.2021 17:42:13 05.03.2021 17:42:13
99E002C231C9825118F091E4AC0510 1 05.03.2021 09:08:00 05.03.2021 09:08:00
99E002C231C9825118F091E4AC0510 18 06.04.2021 10:36:32 06.04.2021 10:36:32
9DA04C90846DABDDB69585496D40F5 1 05.03.2021 14:14:25 05.03.2021 14:14:25
9DA04C90846DABDDB69585496D40F5 3 06.03.2021 11:42:50 06.03.2021 11:42:50
9EADCDC0C4182070E45F9491E0CDE5 1 05.03.2021 09:55:30 05.03.2021 09:55:30
9EADCDC0C4182070E45F9491E0CDE5 2 05.03.2021 17:00:46 05.03.2021 17:00:46
9F63A5CCF000F8F37DC5D37B009308 1 06.03.2021 18:07:58 06.03.2021 18:07:58
9F65C438E3D0FB6828BA007B8176B9 1 05.03.2021 10:29:05 05.03.2021 10:29:05
9F65C438E3D0FB6828BA007B8176B9 2 06.03.2021 13:07:35 06.03.2021 13:07:35
A033D842AAB114FB058BD5EE8E5966 1 05.03.2021 10:11:23 05.03.2021 10:11:23
A033D842AAB114FB058BD5EE8E5966 75 11.03.2021 16:09:14 11.03.2021 16:09:14
guenther-maier@freenet.de 1 05.03.2021 11:14:44 05.03.2021 11:14:44
A2A8A8EF6C223A41E5616DD89246B0 1 05.03.2021 10:29:28 05.03.2021 10:29:28
info@die-agentur-roth.de 2 05.03.2021 10:54:06 05.03.2021 10:54:24
sucesso11@web.de 1 05.03.2021 15:25:11 05.03.2021 15:25:11
AAB214A28697598FF8CFD4D5EB07D6 1 05.03.2021 22:26:20 05.03.2021 22:26:20
AAB214A28697598FF8CFD4D5EB07D6 2 05.03.2021 22:32:46 05.03.2021 22:32:46
AB38A2F71129A9D7A92FBD8509DC4E 1 05.03.2021 10:40:15 05.03.2021 10:40:15
AB38A2F71129A9D7A92FBD8509DC4E 48 12.04.2021 13:27:10 12.04.2021 13:27:10
info@volker-klein.de 1 05.03.2021 09:55:47 05.03.2021 09:55:47
uflack@t-online.de 5 05.03.2021 10:31:09 06.03.2021 01:15:35
steffen.ueckert@web.de 1 05.03.2021 18:51:38 05.03.2021 18:51:38
eugen.schoenfeld@gmx.de 1 05.03.2021 11:06:40 05.03.2021 11:06:40
hans.wackerhagen@web.de 1 05.03.2021 11:02:09 05.03.2021 11:02:09
ts@salomon24.de 1 05.03.2021 12:43:20 05.03.2021 12:43:20
5mhirtl@aon.at 1 09.03.2021 15:44:15 09.03.2021 15:44:15
B4B18C4F449A9A7BF8BAAA0CABC07F 1 05.03.2021 09:32:05 05.03.2021 09:32:05
BDCC36824138EBC9400DCB8ADC7C32 1 06.03.2021 07:34:06 06.03.2021 07:34:06
BDCC36824138EBC9400DCB8ADC7C32 1 08.03.2021 18:46:13 08.03.2021 18:46:13
rolfwoldrich@gmx.de 5 05.03.2021 10:02:19 16.03.2021 10:30:35
harraldwagener@web.de 2 05.03.2021 10:33:51 05.03.2021 10:42:00
C2E7FA21E6983F45A1F09965A77BEF 1 05.03.2021 09:53:11 05.03.2021 09:53:11
C437D2D836DC83C9BE3D3B1E66D409 1 05.03.2021 18:55:33 05.03.2021 18:55:33
C437D2D836DC83C9BE3D3B1E66D409 2 07.03.2021 17:01:12 07.03.2021 17:01:12
C529236984FC43CBF705FD29C0ABED 1 05.03.2021 10:14:18 05.03.2021 10:14:18
C54BBD7872C0F64F96F72A7D4ECBE7 1 05.03.2021 12:40:49 05.03.2021 12:40:49
C78928F425FECF520593AF13FF1C19 1 05.03.2021 11:17:48 05.03.2021 11:17:48
C83AFA02C3F2AD8E5DDB93B09BCEE5 1 05.03.2021 14:12:01 05.03.2021 14:12:01
C83AFA02C3F2AD8E5DDB93B09BCEE5 49 03.04.2021 16:22:16 03.04.2021 16:22:16
fromade08@googlemail.com 1 05.03.2021 11:41:33 05.03.2021 11:41:33
CC72108241CA544136BD7977EF6B9C 1 05.03.2021 11:24:01 05.03.2021 11:24:01
CC8AFB9F4BF09DECDC3430F91A4073 1 05.03.2021 09:55:24 05.03.2021 09:55:24
CC8AFB9F4BF09DECDC3430F91A4073 7 10.03.2021 11:59:58 10.03.2021 11:59:58
CDC4C16111F100844A4F2514734574 1 05.03.2021 10:45:11 05.03.2021 10:45:11
CDC4C16111F100844A4F2514734574 8 12.03.2021 19:47:59 12.03.2021 19:47:59
D0A8C105BCE45161B94F1C5DE1CF01 1 08.03.2021 08:27:06 08.03.2021 08:27:06
D8BC8BFB936173237DE963F4CBAFE7 1 19.03.2021 14:05:39 19.03.2021 14:05:39
bernhard.saele@web.de 1 05.03.2021 11:31:41 05.03.2021 11:31:41
DB7AB77CBA37545BD644DB907B792C 1 05.03.2021 20:48:07 05.03.2021 20:48:07
E2A7B65266DCFBBAF7C85B3C4C4753 1 05.03.2021 09:43:02 05.03.2021 09:43:02
riedel-ergste@gmx.de 3 05.03.2021 10:54:44 08.04.2021 16:31:31
gpittrof.ifa@googlemail.com 2 05.03.2021 18:27:04 08.03.2021 12:28:33
peter.schatz@gmx.com 1 13.03.2021 19:24:26 13.03.2021 19:24:26
E8B75FE9F33BC2C1C3555E2403044B 1 05.03.2021 10:29:59 05.03.2021 10:29:59
E8B75FE9F33BC2C1C3555E2403044B 1 05.03.2021 10:29:59 05.03.2021 10:29:59
E8F713E011A169D3A2FD5F04078956 1 05.03.2021 09:37:22 05.03.2021 09:37:22
E8F713E011A169D3A2FD5F04078956 1 05.03.2021 11:38:29 05.03.2021 11:38:29
E975E00D110AA51A0F8B9FD8701E63 1 05.03.2021 09:48:20 05.03.2021 09:48:20
E975E00D110AA51A0F8B9FD8701E63 1 10.03.2021 08:22:12 10.03.2021 08:22:12
yannick.terhart@googlemail.com 1 05.03.2021 10:52:20 05.03.2021 10:52:20
EFA99900EB2D30D25E23127441C361 1 05.03.2021 10:23:42 05.03.2021 10:23:42
F16BB185FE5567468FC3B964531C79 1 05.03.2021 11:37:10 05.03.2021 11:37:10
F1B531E2F98457424811692E69ED92 1 05.03.2021 09:18:41 05.03.2021 09:18:41
sinet22@gmail.com 2 05.03.2021 10:38:20 06.03.2021 15:46:04
F23F74FA6218B5BEABB1C7A1CCFE84 1 05.03.2021 10:03:08 05.03.2021 10:03:08
s-v@hotmail.de 2 05.03.2021 10:11:31 05.03.2021 10:19:31
F420D0DE824712B6843D14DA79F2C8 1 05.03.2021 10:38:04 05.03.2021 10:38:04
schramm@unitconsult.de 1 05.03.2021 16:48:13 05.03.2021 16:48:13
F4EBDC60582F90C6348CD2C99A6455 1 05.03.2021 10:29:19 05.03.2021 10:29:19
taschew@gmx.de 1 05.03.2021 11:28:10 05.03.2021 11:28:10
FC377C76B12BCD774AF0F303F3F687 1 06.03.2021 17:13:22 06.03.2021 17:13:22
FDFC934A8A88A60D7F24159AFA1EF0 1 05.03.2021 10:08:25 05.03.2021 10:08:25
FDFC934A8A88A60D7F24159AFA1EF0 1 05.03.2021 10:16:49 05.03.2021 10:16:49
FED0E5BCC42F36329E458AEDE63811 1 06.03.2021 17:40:40 06.03.2021 17:40:40
FED0E5BCC42F36329E458AEDE63811 1 21.03.2021 18:21:03 21.03.2021 18:21:03
(199 Einträge) 531 05.03.2021 08:59:56 12.04.2021 13:27:10


 

Empfängertracking Klicks auf Hyperlinks

Eindeutiges Feld (9 Einträge) Auf ProService.li lesen proservice.li/newsletter/ NEWS AUFRUFEN proservice.li
3D60D6DCA1F7F55EEDA2F126751AA5 4 0 0 0
46976CDCE83AA6338934830D712BB3 1 0 0 0
mato.lucic@luma.co.at 0 1 0 0
79C21596F057B9C48079B7044B9626 0 0 1 0
johann.pinteritsch@freenet.de 0 1 0 1
AB38A2F71129A9D7A92FBD8509DC4E 0 2 0 0
AB38A2F71129A9D7A92FBD8509DC4E 1 0 0 0
CC72108241CA544136BD7977EF6B9C 0 1 0 0
F23F74FA6218B5BEABB1C7A1CCFE84 0 1 0 0
(Summe Klicks 14) 6 6 1 1


 

UserAgents

Am häufigsten verwendete E-Mail-Programme/Browser
E-Mail-Programm/Browser Anzahl
Mobile Safari Mobile Safari 43 (20,4%)
unknown unknown 31 (14,7%)
Apple Mail Apple Mail 27 (12,8%)
Web.de Web.de 20 (9,5%)
Chrome Mobile 88.0.4324.181 Chrome Mobile 88.0.4324.181 16 (7,6%)
GMX GMX 13 (6,2%)
Android browser 4.0 Android browser 4.0 8 (3,8%)
Chrome Mobile 89.0.4389.72 Chrome Mobile 89.0.4389.72 6 (2,8%)
Outlook 2013 Outlook 2013 6 (2,8%)
Thunderbird 78.8.0 Thunderbird 78.8.0 5 (2,4%)
Firefox 86.0 Firefox 86.0 5 (2,4%)
Outlook 2016 Outlook 2016 5 (2,4%)
Gmail image proxy Gmail image proxy 5 (2,4%)
Outlook 2007 Outlook 2007 4 (1,9%)
Outlook 2010 Outlook 2010 4 (1,9%)
Thunderbird 78.7.1 Thunderbird 78.7.1 3 (1,4%)
Google Mail Google Mail 3 (1,4%)
Internet Explorer 11 Internet Explorer 11 3 (1,4%)
Chrome Mobile 88.0.4324.141 Chrome Mobile 88.0.4324.141 2 (0,9%)
IE 10.0 IE 10.0 2 (0,9%)
   
Am häufigsten verwendete Betriebssysteme
Betriebssystem Anzahl
Windows 10 Windows 10 56 (25,3%)
iOS iOS 46 (20,8%)
Android Android 37 (16,7%)
unknown unknown 32 (14,5%)
OS X OS X 29 (13,1%)
Windows 8 Windows 8 9 (4,1%)
Windows 7 Windows 7 6 (2,7%)
Windows 8.1 Windows 8.1 3 (1,4%)
Linux Linux 2 (0,9%)
Linux (Ubuntu) Linux (Ubuntu) 1 (0,5%)